Ngày 04/7/2024, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng gần 6.500 đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại 52 điểm cầu.

Cùng dự Hội nghị còn có các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Thành ủy Hà Nội.

hoi nghi truc tuyen
Đại tá Phạm Văn Hiếu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Điểm cầu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969; Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ; bí thư chi bộ cơ sở và cán bộ Phòng Chính trị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu về quá trình xuất bản cuốn sách và Đại tá, GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giới thiệu về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là vào năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc, cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách, nâng cao nhận thức có hệ thống về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thông qua nghiên cứu, học tập các cơ quan, đơn vị kịp thời cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo phù hợp nội dung cuốn sách với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Hương Giang, Ngọc Hà

Bài viết khác: